Dictionary (114,868 entries)

 of 5,744
#SimplifiedTraditionalPinyin NumbersPinyin MarksTranslation  
1佐格比国际佐格比國際zuo3 ge2 bi4 guo2 ji4zuǒ gé bì guó jìZogby International (polling company)Details
2左贡左貢Zuo3 gong4Zuǒ gòngZogang county, Tibetan: Mdzo sgang rdzong, in Chamdo prefecture 昌都地區|昌都地区[Chang1 du1 di4 qu1], TibetDetails
3左贡县左貢縣Zuo3 gong4 xian4Zuǒ gòng xiànZogang county, Tibetan: Mdzo sgang rdzong, in Chamdo prefecture 昌都地區|昌都地区[Chang1 du1 di4 qu1], TibetDetails
4资中資中Zi1 zhong1Zī zhōngZizhong county in Neijiang 內江|内江[Nei4 jiang1], SichuanDetails
5资中县資中縣Zi1 zhong1 xian4Zī zhōng xiànZizhong county in Neijiang 內江|内江[Nei4 jiang1], SichuanDetails
6gu1Zizania latifolia/mushroomDetails
7jiao1jiāoZizania aquaticaDetails
8紫云苗族布依族自治县紫云苗族布依族自治縣Zi3 yun2 Miao2 zu2 Bu4 yi1 zu2 zi4 zhi4 xian4Zǐ yún Miáo zú Bù yī zú zì zhì xiànZiyun Hmong and Buyei autonomous county in Anshun 安順|安顺[An1 shun4], GuizhouDetails
9紫云紫雲Zi3 yun2Zǐ yúnZiyun Hmong and Buyei autonomous county in Anshun 安順|安顺[An1 shun4], GuizhouDetails
10资源資源Zi1 yuan2Zī yuánZiyuan county in Guilin 桂林[Gui4 lin2], GuangxiDetails
11资源县資源縣Zi1 yuan2 xian4Zī yuán xiànZiyuan county in Guilin 桂林[Gui4 lin2], GuangxiDetails
12资阳資陽Zi1 yang2Zī yángZiyang prefecture level city in Sichuan/Ziyang district of Yiyang city 益陽市|益阳市[Yi4 yang2 shi4], HunanDetails
13资阳市資陽市Zi1 yang2 shi4Zī yáng shìZiyang prefecture level city in SichuanDetails
14资阳区資陽區Zi1 yang2 qu1Zī yáng qūZiyang district of Yiyang city 益陽市|益阳市[Yi4 yang2 shi4], HunanDetails
15紫阳紫陽Zi3 yang2Zǐ yángZiyang County in Ankang 安康[An1 kang1], ShaanxiDetails
16紫阳县紫陽縣Zi3 yang2 Xian4Zǐ yáng XiànZiyang County in Ankang 安康[An1 kang1], ShaanxiDetails
17资兴資興Zi1 xing1Zī xīngZixing county level city in Chenzhou 郴州[Chen1 zhou1], HunanDetails
18资兴市資興市Zi1 xing1 shi4Zī xīng shìZixing county level city in Chenzhou 郴州[Chen1 zhou1], HunanDetails
19资溪資溪Zi1 xi1Zī xīZixi county in Fuzhou 撫州|抚州, JiangxiDetails
20资溪县資溪縣Zi1 xi1 xian4Zī xī xiànZixi county in Fuzhou 撫州|抚州, JiangxiDetails
 of 5,744