Back to Lists

Manicure (5)

Flashcards

 #SimplifiedTraditionalPinyin NumbersPinyin MarksTranslation
Details1指甲锉指甲銼zhi3 jia3 cuo4zhǐ jiǎ cuòNail File (manicure)
Details2洗甲水洗甲水xi3 jia3 shui3xǐ jiǎ shuǐNail Varnish Remover (manicure)
Details3指甲油指甲油zhi3 jia3 you2zhǐ jiǎ yóuNail Varnish (manicure)
Details4指甲刀指甲刀zhi3 jia3 dao1zhǐ jiǎ dāoNail Clippers (manicure)
Details5指甲剪指甲剪zhi3 jia3 jian3zhǐ jiǎ jiǎnNail Scissors (manicure)