Back to Lists

Architecture (9)

Flashcards

 #SimplifiedTraditionalPinyin NumbersPinyin MarksTranslation
Details1城堡城堡cheng2 bao3chéng bǎocastle/rook (chess piece)
Details2大教堂大教堂da4 jiao4 tang2dà jiào tángcathedral
Details3寺庙寺廟si4 miao4sì miàotemple/monastery/shrine
Details4摩天大楼摩天大樓mo2 tian1 da4 lou2mó tiān dà lóuskyscraper/CL:座[zuo4]
Details5教堂教堂jiao4 tang2jiào tángchurch/chapel/CL:間|间[jian1]
Details6qiao2qiáobridge/CL:座[zuo4]
Details7水坝水壩shui3 ba4shuǐ bàdam/dike
Details8清真寺清真寺qing1 zhen1 si4qīng zhēn sìmosque
Details9犹太会堂猶太會堂You2 tai4 hui4 tang2Yóu tài huì tángsynagogue/Jewish temple